Norwegen 1882 - 25 Íre mattlila
Michelnr. 42 - Posthorn Dauerserie